Новини

Излезе нова наредба за горскостопанските карти

В брой 95 от 29.11.2016 г. на „Държавен вестник“ е обнародвана Наредба № 20 от 18 ноември 2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти. В нормативният документ е описан редът за създаване, разглеждане, приемане, утвърждаване и поддържане на горскостопанските карти. Дефинирано е и самото понятие горскостопански карти, като специализирани карти по смисъла на чл. 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Съгласно преходните и заключителни разпоредби указания по прилагане на наредбата дават министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на земеделието и храните.

Целият текст е достъпен на адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=109463.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us