Новини

КИИП дава стипендия на студенти геодезисти

До 19 декември всички студенти от специалност Геодезия, записани редовно в девети семестър, могат да кандидатстват за стипендията на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Вече трета поредна година регионалнатаколегия на София-град отпуска стипендия на стойност 120лв. за месеците от септември до юли. Условията са много добър успех по следните дисциплини: геодезия Iчаст, геодезия II част, математическа обработка на геодезическите измервания, кадастър, ГНССМ, геоинформатика I, геоинформатика II, ПУП, вертикално планиране, инженерна геодезия, учебна практика по инженерна геодезия.

Носителят на стипендията се определя от комисия в състав: представител на дарителя – КИИП Областна Колегия София-град, представител на деканата на геодезическия факултет, представител на ректората на УАСГ, представител на Студентския съвет.

Документите за кандидатстване са автобиография,молба свободен текст, която да играе ролята на мотивационно писмо, декларация, съдържаща оценките по положените до момента изпити.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us