Новини

Квартал Банево в Бургас с одобрен кадастър

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри на кв. Банево, гр. Бургас. Заповедта за одобряване подлежи на обжалване до 27.06.2016 г. пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Бургас.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us