Новини

Ландшафтните архитекти са вече част от Камарата на архитектите в България


Дългоочаквана поправка в закона за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) стана реалност през април м.г. Същността на поправката е изменението, на база на което ландшафтните архитекти, до момента членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, вече се превръщат в част от Камарата на архитектите. Промяната в закона е продиктувана от съществуването на новата специалност в Архитектурния факултет на УАСГ – „Урбанизъм”. За да се намери по-добро приложение на архитектите-урбанисти и да работят в достатъчно тясна връзка с ландшафтните архитекти, е решено двете различни по същество но близки по смисъл гилдии да бъдат обединени. Това фактически става на 18.11.2009 г., когато се проведе заседание на управителния съвет на КАБ, на което се извърши процедурата по прехвърлянето на ландшафтните архитекти от КИИП в КАБ. С промяната ландшафтните архитектите се ползват от правата и задълженията на архитектурната камара. Годишната такса за лиценз се променя от 180 на 240 лв., очаква се излизането на новия печат на КАБ.

Промяната обаче е свързана и с някои неудобства. В момента се коментира названието на частта, работена от ландшафтните архитекти. Названието й по наредба 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти е „Паркоустройство и благоустройство”, а не както е записано в документа на Камарата на архитектите „Озеленяване и паркоустройство”. Предстои тепърва да бъде уточнено коя формулировка да се използва от тук нататък.

Въпреки некоректното изписване на частта на ландшафтните архитекти обаче се очаква приемането им в КАБ да има конкретни ползи. Досега възможност да правят подробни устройствени планове са имали само архитектите, тъй като те, по стечение на обстоятелствата, са били винаги водещи фигури в проектирането на какъвто и да било обект. Досега те са се занимавали и с изготвянето на по-подробни устройствени планове на паркови обекти – паркове, градини, зелени площи за широко обществено ползване. Надеждата на ландшафтните архитекти е тази практика да бъде прекратена и именно специалистите озеленители да се занимават с това проектиране, за което те са специализирани. Ландшафтните архитекти настояват в случаите, когато се работят подробни устройствени планове за озеленени площи за широко обществено ползване – паркове, градини, да им бъде предоставяне на тях изработката на плановете. Аргументът е, че тези приоритетно изземани от архитектите планове, са правени с недостатъчната компетентност до момента. Очакванията са, че с влизането ландшафтните архитекти в КАБ, където им е логичното място, ще има ново разбиране и ще се подобри качеството на устройствените планове за озеленените площи.

Не бива да се пропуска и фактът, че чувството за мащабност и за обемно пространствено развитие при ландшафтните архитекти е по-съизмеримо с човешкия мащаб, отколкото чувството, което се възпитава у архитектите. При вторите съществува желание за големи и грандиозни размери, докато ландшафтните архитекти работят с естествения материал – природата.

През последните години има множество примери за изготвяне на подробни устройствени планове на паркове и градини, които са изпълнени от архитекти вместо от ландшафтни специалисти. Доказателство за значимостта на по-детайлната изработка на плановете е например сравнението между проект на парк във Видин, изготвен от архитект, и направен такъв план за реконструкция на парк в Пловдив, воден от ландшафтен архитект.

Ландшафтните архитекти изразяват готовност да сътрудничат с колегите си за адекватни поправки в Закона за устройство на територията. След геодезистите, ландшафтните архитекти са поредните, които се отделят от камарата по инвестиционно проектиране, за да заемат полагащото им се място сред архитектите.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us