Новини

Липса на кворум отложи промените в ЗКИР


Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър не бяха приети от парламента в началото на април заради липса на кворум. Гласуваха 69 народни представители, като 62-ма от тях бяха за, против нямаше и въздържалите се бяха 7.

Според правилника на Народното събрание може да се очаква, че след три месеца законът може да влезе отново.

С доклади три комисии на НС – Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по правни въпроси и Комисията по земеделието и горите подкрепиха внасянето на законопроектите. В обсъжданията в комисиите се включиха Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Александър Лазаров – изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, госпожа Мария Пирянкова – директор на дирекция „Кадастрални и специализирани карти“ в Агенцията, представители на Министерство на вътрешните работи и на Министерство на земеделието и храните, както и представители на заинтересованите браншови организации – Камара на инженерите по геодезия, Камара на архитектите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Асоциация на геодезическите фирми, Съюз на геодезистите и земеустроителите в България и Съюз на архитектите в България.

С предложените промени се цели да се усъвършенства нормативната уредба при осъществяването на дейностите по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и при обслужване на физическите и юридическите лица. Измененията и допълненията на закона обхващат само частта за кадастъра. В частта за имотния регистър са предложени несъществени редакционни изменения с цел синхронизиране на текстовете, регламентиращи дейностите по създаване на кадастъра и на имотния регистър, с обмена на данни между двете отговорни институции – Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията.

Основните промени са насочени към подобряване на реда за създаване и на реда за поддържане в актуално състояние на кадастралната карта и кадастралните регистри с оглед повишаване сигурността на кадастралните данни.

Създава се възможност в кадастралната карта да бъдат отразявани зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен или административен акт. В процеса на поддържане на кадастралната карта ведомствата и юридическите лица ще предават данни за зоните на ограничения на АГКК, която от своя страна ще предоставя на клиентите тези данни заедно с основните кадастрални данни.

Прецизира се редът за придобиване на правоспособност за извършване на дейности по геодезия и кадастър. Правоспособността по геодезия на физическите лица се дава от Камарата на инженерите по геодезия. Правоспособностите по геодезия и по кадастър на търговци – юридически лица или еднолични търговци, се дават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. С оглед осигуряване на по-голяма сигурност дейности по кадастъра ще могат да се изпълняват само от търговци.

Предоставя се възможност за райони в неурбанизирани територии да се създават кадастрална карта и кадастрални регистри само въз основа на данни от картите, одобрени и поддържани по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, ако отговарят на определени изисквания за съдържание и точност, посочиха комисиите.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us