Новини

Махалите Долно и Горно Куцаровци с одобрен кадастър

Със заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за урбанизираните територии на махалите Долно и Горно Куцаровци, находящи се в землището на с. Салаш, област Видин. Заповедите подлежат на обжалване в 14-дневен срок пред административния съд по местонахождението на имот.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us