Новини

МРРБ препоръчва онлайн комуникация

Министерството на регионалното развитие и благоустройството призовава гражданите да използват електронен път за комуникация. Всеки може да задава въпроси, да подава искания, жалби, както и да заявява услуги  на следния e-mail адрес на ведомството: ‘e-mrrb@mrrb.government.bg’)“>e-mrrb@mrrb.government.bg, както и чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, или чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Телефонът на министерството е 02/9405900.

Продължава обслужването на клиенти и на място – в Центъра за административно обслужване с адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

За осигуряване безопасността на гражданите и служителите на ведомството са осигурени необходимите предпазни средства, а в центъра клиентите се обслужват поетапно и на необходимото отстояние.

По електронен път могат да бъдат заявявани и получавани и услуги на Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез Кадастрално – административната информационна система – https://kais.cadastre.bg/ .

В електронен вариант услугите от кадастралната карта са общо 12, от Геокартфонд – 19, а извършваните справки са 13. Сред тях, освен предоставянето на скица на имот или схема на самостоятелен обект, са също нанасяне на настъпили промени в кадастрална карта или в кадастралния регистър на недвижимите имоти, предоставяне на извадка от архивен план в цифров вид, справка по кадастрална карта и други.

Предоставяните от АГКК електронни услуги са същите като тези, които гражданите и бизнесът могат да получат на гише.

Изготвянето на заявените на място или онлайн документи отнема едно и също време в зависимост от срока на услугата – обикновена, за която са необходими 7 дни, или бърза, чийто срок е тридневен.

Чрез картата в КАИС, която е със свободен достъп, може да се потърси информация за имот или сграда по различни начини – чрез въвеждане на данни за адрес или чрез идентификатор, който е като „ЕГН“.

Предоставяните от агенцията услуги, които гражданите заявяват и получават електронно, са с 30% по-евтини от документите на хартиен носител.

Например, едни от най-често търсените – издаването на скица на имот или схема на самостоятелен обект на хартия струват 20 лв., а заявените и получени електронно – 14 лв.

Клиентите на АГКК могат да получат информация за документи по преписки на посочен от тях e-mail адрес.

Гражданите могат да подават жалби по електронен път и към Дирекция национален строителен контрол на електронната поща на ведомството: dnsk@dnsk.bg или формата за обратна връзка в сайта www.dnsk.bg.

Окомплектовани документи може да се изпращат и чрез куриер на адрес гр. София, бул. „Христо Ботев“№ 47 или до Регионалните дирекции строителен контрол в различните градове.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us