Новини

МРРБ с идея: Звена за медитации ще формират регионалните съвети за развитие

Звена за медиации, за публични консултации и за предварителен подбор ще формират експертния състав на регионалните съвети за развитие, като всяко едно от тези звена ще изпълнява специфични функции.

Съветите ще се състоят от председател, заместник-председател и членове, а експертният състав ще подпомага работата им. В състава на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас се включват и наблюдатели. При изпълнение на функциите по подбора на проекти в изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, част от наблюдателите ще получават право на глас, като за целта е предвидена специална процедура.

Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, който урежда организацията и дейността на регионалните и на областните съвети за развитие.

С него се определят също условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за регионално и пространствено развитие, интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините.

Сред задачите на звеното за медиации, разписани в правилника, ще бъде да координира и спомага сформирането на партньорство между заинтересованите страни на регионално ниво в процеса на подготовка на концепции за интегрирани териториални инвестиции по новия териториален подход. Освен това то ще подпомага комуникацията между потенциалните партньори чрез разяснителни кампании и информационни дейности.

Звеното за публични консултации ще отговаря за организирането и провеждането на публични събития и различни форми на обществени консултации и представяния за разглеждане и обсъждане на подадени концепции за интегрирани териториални инвестиции. Негова основна задача е оценяването на степента на подкрепа, която представените концепции получават на местно ниво от широката общественост.

Звеното за предварителен подбор ще оценява административното съответствие и  допустимостта на концепциите за интегрирани териториални инвестиции, както и тяхното качество по определени критерии. То ще прави преценка и на съответствието на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество с приоритетите на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2.

Трите звена са без право на глас в работата на съвета, но в съответствие с осъществените от тях дейности по одобрени критерии се формира частично резултатът от оценката на концепциите.

В заседанията на регионалния съвет за развитие могат да участват представители на различни групи заинтересовани страни, организации или ведомства, съобразно темата на всяко заседание, след отправена писмена покана от председателя на съвета.

До 15 години е срокът, в който се разработва Националната концепция за регионално и пространствено развитие, е записано още в проекта на правилник. Седемгодишен ще е периодът на действие на интегрираната териториална стратегия за развитие на регион за планиране от ниво 2. Изключение и в двата случая са елементите на техническата инфраструктура, които ще се планират за период до 30 години. Планът за интегрирано развитие на община се разработва също за седемгодишен период на действие и съвпада с този на интегрираната териториална стратегия.

Наблюдението на изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие се осъществява чрез изготвянето на доклади за наблюдение. Те ще се разработват ежегодно по отношение на плановете за интегрирано развитие на общините и на всеки три години – за интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2.

С изменението на правилника се цели по-активно участие и ангажираност на местни заинтересовани страни чрез предоставянето на възможност те да се включват във вземането на решения за развитието на съответния регион, включително и по отношение на мерките, които да бъдат финансирани на местно ниво.

Промените в правилника са в съответствие с измененията в Закона за регионалното развитие, приети през месец март тази година.

Проектът и документите към него са публикувани в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us