Новини

НАГ вече извършва техническите услуги по озеленяване

С влезлите в сила промени в Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, приети с Решение № 794 от 21.12.2017 г. на Столичния общински съвет, Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община вече ще извършва техническите услуги по озеленяване.

Промените целят облекчаване на процедурите и повишаване ефективността на работата при обслужването на гражданите и бизнеса, както и осигуряване на по-добра координация между звената в администрацията на Столична община.

Така НАГ вече извършва услугите, свързани с дейността му в сферата на устройственото планиране и разрешаване на строителството – заверка на заснемания и на експертни оценки на съществуващата в поземлените имоти растителност при изработването или изменението на подробни устройствени планове и при издаването на визи за проектиране; съгласуване на визи за проектиране, схеми за поставяне и скици с указан начин за поставяне; съгласуване на инвестиционни проекти по част „Паркоустройство и благоустройство“ за строежите и проектите за възстановяване и озеленяване на терена към обектите на техническата инфраструктура; даване на указания за извършване на компенсаторно озеленяване и препоръки за опазване на растителността; даване на становища за изпълненото озеленяване за разрешаване ползването на строежите.

Дейностите по техническите услуги по озеленяване се извършват за строежите, за които компетентен орган за одобряването на плана или проекта е Главният архитект на Столична община или упълномощено длъжностно лице от НАГ.

За обектите от компетентността на главните архитекти на райони съгласуването се запазва по досегашния ред – от общинските органи по озеленяване в съответната районна администрация.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us