Новини

Обнародвани са наредбите за изискванията за висшето образование на инженерите в инвестиционното проектиране

С постановление на Министерски съвет № 318 от 24 ноември 2016 г., обнародвано в днешния брой на „Държавен вестник“, са приети Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ и Наредбата за държавните изисвания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“. Те влизат в сила от учебната 2017 – 2018 г.

Нормативните актове са структурирани по раздели за съответните специалности:

Образователни изисквания за части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на строителството“

Образователни изисквания за части „Водоснабдяване и канализация“, „Хидротехническа“ и „Хидромелиоративна“

Образователни изисквания за част „Електрическа“

Образователни изисквания за части „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване“ и „Енергийна ефективност“

Образователни изисквания за част „Геодезическа“

Образователни изисквания за част „Технологична“

Образователни изисквания за част „Пожарна безопасност“

Образователни изисквания за част „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“

Образователни изисквания за част „Минно дело, геология и екология“.

С новите наредби са въведени разпоредби, осигуряващи възможност за обучение по индивидуален учебен план. В наредбата за образователно-квалификационната степен „бакалавър“, в раздела за изискванията за част „Геодезическа“ е отбелязано, че ВУЗ-овете не предлагат обучение за регулираната професия по тази част.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us