Новини

Общинската администрация в Шумен с ГИС

Община Шумен ще дигитализира дейностите по управление на устройство на територията с въвеждане на интегрирана географска информационна система. Става дума за системата Тобел на геоинформационната компания Мапекс. За шест месеца се очаква въвеждането на цялостно решение за цифровизация на регулацията на град Шумен, включително внедряване на ГИС на действащите регулационни планове.

На база на внедрените технологии, община Шумен ще може по-ефективно да генерира своите официални удостоверителни документи като скици, справки, отчети, баланси и други административни документи. В значителна степен ще бъдат оптимизирани дейностите по строителството и екологията и ще се увеличи административният потенциал.

„Важен елемент от подобряване на живота в общината са по-бързите, прозрачни и качествени услуги, които общинската администрация предлага”, коментира кметът на града Любомир Христов.

Избраната от община Шумен технологична платформа интегрира данните, поддържани и управлявани от различни информационни системи. Тобел дава възможност за предоставяне на услуги, свързани с проектирането, благоустройството, строителството и управлението на активите, дава достъп до достоверна и комплексна геопространствена информация.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us