Новини

Обучават чиновници в ЗУТ и ЗКИР


Министерството на правосъдието ще анализира ефективността на работата на дирекция „Съвет по законодателство“ и ще я сравнява с подобни структури в още 14 държави от Европейския съюз. Работата е по проект по Оперативна програма „Административен капацитет“ и е финансирана от Европейския социален фонд.

Целта на анализа е да се установи доколко Съветът по законодателство има капацитет да подпомага министъра на правосъдието в изработването на законопроекти и подзаконови нормативни актове, свързани със съдебната система.

В рамките на проекта ще се разработи единна система за атестиране на държавни съдебни изпълнители и съдиите по вписванията. Те ще се обучават по две направления, като първото е за прилагането на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и възможностите на Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър. Второто направление е новият Граждански процесуален кодекс. Акцентът на обученията ще бъде върху тълкуване на действащите правни норми.

Държавните съдебни изпълнители са с конкурсна длъжност и чрез този проект ще се разработи и единна система за атестирането им, както и на съдиите по вписванията. За целта първоначално ще се проведе социологическо проучване сред държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията от цялата страна, което ще посочи съществуващите проблеми и очакванията за тяхното преодоляване.

Резултатите ще бъдат представени и на Висшия съдебен съвет, като те ще бъдат съпоставени с практиките в поне 8 страни членки на ЕС.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us