Новини

Обявена е обществена поръчка за информационните системи на АГКК

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет „Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК“ по 3 (три) обособени позиции:

Обособена позиция № 1 “Извършване на текуща поддръжка на Кадастралната Административна Информационна система (КАИС) и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) компонент „Кадастър“ за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“

Обособена позиция № 2 “Извършване на текуща поддръжка на Система за управление на електронен архив за Геокартфонд (СУЕАГ) и Информационна система по Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ИСЗУЧК) за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“

Обособена позиция № 3 “ Извършване на текуща поддръжка на Регистър на географските наименования (РГН) и Регистър на поземлените имоти съгласно директира INSPIRE за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“.

Общата прогнозна стойност е 1 085 000 лв. Цялата документация се намира в раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на АГКК.

Оферти се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 31.07.2017 г., включително.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us