Новини

Одобрен кадастър за имоти по трасето на жп линия и неурбанизирани територии

Одобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри на поземлени имоти по трасето на жп линията Пловдив – Свиленград в участъка от км 159+100 (ос приемно здание – гара Пловдив разпределителна) до км 163+109 (входна стрелка гара Крумово), област Пловдив и частите от землищата на с. Челопеч, гр. Пирдоп, гр. Златица, с. Антон и с. Душанци в област София, попадащи извън строителните граници на населените места.

Заповедите за одобрението им подлежат на обжалване пред административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната Служба по геодезия, картография и кадастър до 19.08.2016 г., включително.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us