Новини

Одобрен кадастър за Летище София и десет населени места

Одобрени са кадастралните карти на гр. Радомир, с. Струино, с. Черенча, с. Лозево, с. Белокопитово, с. Хлевене, с. Казачево, с. Българене, с. Горно Павликене, с. Дебелт и за територията на Летище София. Заповедите за одобряване подлежат на обжалване в 30-дневен срок пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

За землището на гр. Оряхово има приети кадастрална карта и кадастрални регистри. До 07.01.2016 г. заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения пред СГКК – Враца.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us