Новини

Одобрен кадастър за три села в област Шумен

В брой 90 от 20.11.2015 г. на Държавен вестник са публикувани заповеди за одобряването на КККР за землищата ма с. Велино, с. Царев брод и с. Коньовец, област Шумен. Те могат да се обжалват в 30-дневен срок пред Административния съд по местонахождение на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us