Новини

Одобрени са правилата за достъпа на общини до средства за изработване на общи устройствени планове

Одобрени са Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. за изработване на общи устройствени планове на общини (ОУПО). За общините, кандидатствали през 2016 г. МРРБ ще предприеме действия за финансовото им подпомагане за изработването на задания и на проекти на ОУПО.

Утвърдените бюджетни средства за дейността през 2017 г. са в размер на 4 530 000 лв. Допуска се финансиране по договори, сключени от общини с избран изпълнител след 2014 г., чието изпълнение не е приключило.

Разпределянето на средствата от държавния бюджет за финансово подпомагане изработването на общи устройствени планове на общините е възложено на министъра на регионалното развитие и благоустройството с разпоредбата на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Дейността по финансово подпомагане на общините за изработване на задания и проекти на ОУПО продължава и през 2017 г. съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, утвърдено с Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 година.

Одобрените Ред и условия и приложенията към тях са достъпни на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел „Нормативни актове“ – „Общи устройствени планове“.     

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us