Новини

Одобриха финансиране на първия проект по процедурата за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

Първото проектно предложение по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ получи одобрение за финансиране с решение на Управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът на тема „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“ е на обща стойност възлиза на 11 162 347,68 лв., от които 7 721 892,00 лв. безвъзмездна финансова помощ и 3 440 455,68 лв. собствен принос на бенефициента община „Габрово“.

Проектното предложение включва обектите парк „Колелото“, прилежащи квартални пространства, част от централна градска част, кръстовище „Шиваров мост“, част от Източна градска улица. Предвидените по проекта мерки включват изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих; благоустрояване на парково пространство и междублокови пространства; озеленяване на площи и екстериорно обзавеждане; изграждане на пешеходни алеи, детски площадки; изграждане, благоустрояване и реконструкция на улични мрежи; въвеждане на енергоспестяващо улично осветление; изграждане на естетически композиции.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us