Новини

Одобряване на КККР

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-867 от 13.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив;

Заповед № РД-18-868 от 13.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Белица, община Лъки, област Пловдив;

Заповед № РД-18-869 от 13.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Берово, община Лъки, област Пловдив;

Заповед № РД-18-870 от 13.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Джурково, община Лъки, област Пловдив;

Заповед № РД-18-871 от 13.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Дряново, община Лъки, област Пловдив;

Заповед № РД-18-872 от 13.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Здравец, община Лъки, област Пловдив;

Заповед № РД-18-873 от 13.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Лъкавица, община Лъки, област Пловдив;

Заповед № РД-18-874 от 13.12.2019 г. – за одобряване на КККР на урбанизираната територия в землището на гр. Българово, община Бургас, област Бургас;

Заповед № РД-18-875 от 13.12.2019 г. – за одобряване на КККР на урбанизираната територия на кв. Рудник и кв. Черно море – гр. Бургас, община Бургас, област Бургас;

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ” (27.02.2020 г. вкл.),  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

Заповед № РД-18-876 от 13.12.2019 г. – за одобряване на КККР на урбанизираната територия в землището на с. Равнец, община Бургас, област Бургас;

Заповед № РД-18-877 от 16.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив;

Заповед № РД-18-878 от 16.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Манастир, община Лъки, област Пловдив;

Заповед № РД-18-879 от 16.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Югово, община Лъки, област Пловдив;

Заповед № РД-18-880 от 17.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Витина, община Рудозем, област Смолян;

Заповед № РД-18-881 от 17.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Елховец, община Рудозем, област Смолян;

Заповед № РД-18-882 от 17.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Иваново, община Рудозем, област Смолян;

Заповед № РД-18-883 от 17.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Мочуре, община Рудозем, област Смолян;

Заповед № РД-18-884 от 17.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Поляна, община Рудозем, област Смолян;

Заповед № РД-18-885 от 17.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Равнина, община Рудозем, област Смолян;

Заповед № РД-18-886 от 17.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на гр. Камено, община Камено, област Бургас;

Заповед № РД-18-887 от 18.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Войкова лъка, община Рудозем, област Смолян;

Заповед № РД-18-888 от 18.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Оглед, община Рудозем, област Смолян;

Заповед № РД-18-889 от 18.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Пловдивци, община Рудозем, област Смолян;

Заповед № РД-18-890 от 18.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Рибница, община Рудозем, област Смолян;

Заповед № РД-18-891 от 18.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Чепинци, община Рудозем, област Смолян;

Заповед № КД-14-1 от 13.01.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на
с. Войници, с. Горно Церовене, с. Долна Вереница и с. Студено буче, община Монтана, област Монтана.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповед № КД-14-1 от 13.01.2020 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 27.02.2020 г., вкл.).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us