Новини

Открито е производство по създаване на КККР в община Рила

Открито е производство по създаване на КККР за територията в строителните граници на с. Падала, община Рила, област Кюстендил, без тази на поземлените имоти, за които има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил. Производството е започнато по искане до Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от кмета на община Рила и на основание чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗКИР. Изпълнител е „Рила Инфотех“ ЕООД.

Графикът за извършване на дейностите следва да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, общината и кметството.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в брой 14 от 13.02.2018 г. на „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us