Новини

Павлова се срещна с „Да спасим Карадере“ за Общия устройствен план на Бяла

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова заедно с екип от министерството обсъдиха процедурата за изработване на Общ устройствен план на община Бяла с представители на Гражданска инициатива „Да спасим Карадере“.

Павлова увери присъстващите, че ще се предприемат всички законосъобразни действия, така че плажът да не бъде застроен и ще бъде препоръчано на кмета на община Бяла да наложи забрана за строителство до влизането в сила на Общия устройствен план.

Изработването му ще бъде възложено от МРРБ, като това може да стане до средата на юли, ако от общината отразят в срок направените забележи по проекта на заданието. Спазването на екологичното законодателство ще бъде заложено в изработването на проекта, както и изготвянето на екологична оценка, която ще бъде подложена на широко обществено обсъждане.

По време на срещата бяха обсъдени и въпроси свързани с кадастъра на екоплажа. „Карадере“ попада в землищата на две населени места – гр. Бяла и с. Самотино, последното от които вече има одобрена кадастрална карта от края на февруари. След влизане в сила на промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие от отговорната институция, в лицето на Министерството на туризма, трябва да заявят издаване на скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за да може да бъде издаден акт за изключителна държавна собственост.

В допълнение страните в разговора се споразумяха представители на инициативата да се включат в работна група за разглеждане и предложения за изменение на Наредба № 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове и в Наредба № 3/2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, за да да отговаря на съвременните екологични изисквания.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us