Новини

Проектонаредба предвижда oтписването на вещи лица, бавещи дела

Министерство на правосъдието предлага въвеждане на конкретен критерий за бързина на експертизите, по който вещите лица ще могат да бъдат заличавани от списъците, ако затрудняват процеса. Мярката ще се въведе, за да подобри бързината на процеса и качеството на изготвяните експертизи. Това ще бъде част от основните промени, заложени в проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Предвиждат се по-високи критерии при подбора на вещи лица и съответно по-високо заплащане на труда им. Проектът е публикуван за обществено обсъждане след продължителен дебат, като са отразени предложения от участниците в извънредно заседание на Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, проведено на 21 ноември.

Едно от условията, на което ще трябва да отговарят специалистите, за да бъдат вписани в списъка на вещите лица, е да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“. Като мотив за изискването от ведомството са посочили, че високата образователна степен е предпоставка за задълбочени знания в областта на науката, изкуството или техниката. Не се лишават от възможността да бъдат вещи лица и специалисти, които са със завършено средно образование, като изискването за тях е обвързано с по-дълъг професионален стаж.

С проектонаредбата се увеличава размерът на почасовото възнаграждение на вещите лица, като същото се определя като 3% от установената минимална работна заплата за страната към датата на възлагане на експертизата. Експертите вече ще получават и допълнително възнаграждение за работа в почивните дни, но само когато изрично от възложителя е посочено, че експертизата следва да бъде извършена в условията на извънреден труд.

Целият текст се намира на страницата на министерството на правосъдието на адрес: https://www.justice.government.bg/15/ или на страницата на Портала за обществени консултации:  https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3140.

Коментари може да се изпращат до 05.01.2018 г.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us