Новини

Село Куцина с одобрена кадастрална карта

Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, е обнародвана в бр. 24 „Държавен вестник“ от 31 март 2015 г.

Чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Велико Търново заповедта може да се обжалва пред Административния съд за района до 30 април 2015 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us