Новини

Столична община обяви обществена поръчка за типов проект на училищна спортна зала

Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община обявяви обществена поръчка с предмет: „Изработване на типов инвестиционен проект за многофункционална училищна спортна зала, инвестиционни проекти за прилежащото пространство, инженерни мрежи и съпътстващи помещения към залата за изграждането ѝ на територията на 6 /шест/ училища в Столична община и упражняване на авторски надзор“. Прогнозната стойност на услугата е 160 000 лв. без ДДС. Обществената поръчка е публикувана в регистъра на АОП под уникален номер 00087-2018-0051.

Инвестиционният проект следва да предложи решение за постигане на естетическа, здравословна, безопасна и общодостъпна среда за развитие на спортна дейност, без това да пречи на паралелното развитие на образователна дейност. Бъдещите типови зали се предвижда да изпълняват следните функции: провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт в съответствие с учебната програма; провеждане на общоучилищни мероприятия с културна, информационна и др. насоченост; провеждане на тренировки и състезания на училищните отбори по различни спортове; провеждане на тренировки и състезания на местните спортни клубове по различни спортове; провеждане на тренировки, спортни занимания, местни турнири и др. от граждани; провеждане на културни, музикални и др. събития на районно ниво. Залите ще бъдат разположени в училища с голям брой ученици, като са отчетени възможностите за разполагането им в съответния училищен двор, осигуряването на достъп за външни лица и др.

Документацията за участие се намира на следния адрес: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=90552&companyId=20914.

Офертите се приемат в деловодството на НАГ до 17:30 часа на 04.06.2018 г.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us