Новини

УАСГ обяви шест места за редовни докторанти по геодезия


Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2010/2011 г. съгласно Решение № 295 от 2010 г. на МС по следните научни специалности в

Геодезически факултет: Обща, висша и приложно геодезия – 4 места, Земеустройство -1 място, Фотограметрия и дистанционни методи – 1 място. В срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението и нотариално заверено копие от нея; 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област. Подаването на документи става в Геодезически факултет – ректорат, ет. 2, каб. 207, тел.: 963 52 45, вътр. 275, при заместник-декана по научноизследователската работа.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us