Новини

Защита на докторска дисертация към катедра „Земеустройство и аграрно развитие”, УАСГ

На 28.09.2017 г. от 17.15 часа, зала 318, в ректората на УАСГ, ще се състои защита на дисертационния труд на инж. Иванка Георгиева Каменова, докторант на свободна подготовка към катедра „Земеустройство и аграрно развитие”. Темата на разработката е „ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ ОСНОВНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПРИ ЗАСТРОЯВАНЕТО ИМ (НА ПРИМЕРА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА)“.

Със заповед на ректора на УАСГ е назначено научно жури в състав: проф. д-р инж. Ана Христева Стоева, проф. д. ик. н. инж. Цвети Даков Даковски, с резервен член доц. д-р инж. Георги Илиев Андонов; външни за университета – д-р инж. Димитър Георгиев Назърски, д-р инж. Валентин Кирилов Велев, доц. д-р инж. Цветана Савова Лалова и резервен член е доц. д-р инж. Веселин Цветанов Митев.

Автореферат на докторанта и рецензии и становища на журито се намират на сайта на университета на адрес: https://www.uacg.bg/?p=183&l=1&id=2917&f=5.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us