Отвъд геодезията

Книгите в брой 1/2017 г.

Необходимият учебник и не само…

Паркове със специално предназначение

Доц. д-р ланд. арх. Емил Галев

1 Custom

ИК Университетското издателство “Св. Климент Охридски”

 

Доц. д-р инж. Венета Коцева

 

Новата книга “Паркове със специално предназначение” с автор доц. д-р ланд. арх. Емил Галев вече е факт. Тя е резултат от научната и учебно-преподавателската работа в Лесотехническия университет, както и на проектантските разработки на автора в продължение на над 25 години в областта на ландшафтната архитектура и озеленяването у нас. Книгата, написана като лекционен курс за учебната дисциплина „Паркове със специално предназначение”, надхвърля тези граници и има характер на научна монография по тема, която не е описана в друг подобен всеобхватен, задълбочен, систематизиран и богато илюстриран труд.

Книгата се състои от „Предговор” и 6 глави с обем от 226 страници.

В предговора се коментира, че понятията „парк” и „градина” нямат законова дефиниция у нас и много често се използват заедно (паркове и градини) в текстове на нормативни документи или в разговорния език, без хората да знаят какво означава едното и какво означава другото.

Парковете със специално предназначение са особен вид обществени пространства. Те изпълняват специфична водеща функция и едновременно осигуряват възможности за различни рекреационни дейности. Тези паркове се появяват и развиват поради различни причини от древността до наши дни. Общото между всички е важната им роля в зелените системи на населените места. За съжаление у нас на този вид паркове е отделено съвсем малко място в законовата и подзаконовата нормативна уредба. Според чл. 61, ал. 3, от ЗУТ озеленените площи със специфично предназначение са: гробищните паркове, ботаническите градини, дендрариумите, зоопарковете и защитните насаждения. В Приложение № 2 към ЗУТ е разширен обхватът на озеленените площи със специфично предназначение от трета и четвърта категория строежи, съответно с площи от над и под 1 хектар, като са добавени още: атракционните паркове и аквапарковете, както и мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване.

В първата част “Ботанически градини” са разгледани общите характеристики, функциите и видовете. Направен е подробен преглед на развитието на най-старите ботанически градини в света и у нас. Анализирани са изискванията при ситуирането на ботаническите градини, тяхното зониране, основните принципи при експонирането на растителността, проектирането на алейната мрежа според броя на посетителите, релефа, където са разположени, и други фактори.

Втората част “Зоопаркове, зоологически градини и зоокътове” разглежда характеристиките, законовите дефиниции, функциите и видовете зоопаркове. Направен е обстоен преглед на историческите предпоставки за възникването и развитието на зоопарковете в световен и в национален мащаб. Специално внимание е отделено на Софийската зоологическа градина. Разгледани са и проблемите при създаването на частните ферми за отглеждане и експониране на щрауси, пауни и други животни. Изложени са проблемите на плановата композиция на зоопарковете и на проектирането на алейната мрежа в тях, с отчитане броя на посетителите и задължителните нормативи при проектирането, строителството и стопанисването на зоопарковете и зоокътовете.

В третата част “Гробищни паркове” са изложени и историческите предпоставки за възникването им. Поставени са въпросите за мавзолеите, гробищата за домашни любимци, катакомбите и костниците у нас, военните гробища и братските могили и др. Изложени са задължителните технически и здравни изисквания, правила и нормативи за проектиране, изграждане и поддържане на гробищните паркове у нас. Подчертано е значението на композицията на растителността в тях.

В четвъртата част “Атракционни паркове” се осветляват видовете атракционни паркове.

Петата глава “Спортни паркове и терени” дава информация за общите характеристики и законовите дефиниции на разнообразните видове спортни паркове, техните функции, възникване и развитие по света и в България, специфичното им проектиране и композицията на растителността в тях.

Шестата последна част, озаглавена “Други паркове със специално предназначение”, авторът прави описание и анализ на концепциите за изграждане на детски паркове и игрови комплекси; изложбени паркове и градини; етнографски паркове; мемориални паркове и градини.

Изложението е богато илюстрирано – с 55 снимки. Корицата е на ланд. арх. Росен Гурков, а компютърната обработка – на ланд. арх. Мария Гуркова.

Високата научна ерудиция и широките познания на доц. Емил Галев – водещ специалист в ландшафтната архитектура проличават в книгата. Цитираната литература е от 33 заглавия. Изданието би спечелило от включването на още цветни приложения и схеми.

Обобщено казано, пред нас е първото систематизирано изложение на актуалните научно-приложни проблеми при проектирането, изграждането и озеленяването на парковете. Публикуването на книгата е навременно за нарасналите практически, научно-изследователски и образователни потребности на специалистите по ландшафтна архитектура, строителство, геодезия, зоология, ботаника, лесотехника и др. Книгата е полезна за всички интересуващи се от актуалните проблеми на парковото проектиране и строителство. Написана е на достъпен език и с точна терминология, а се чете с удоволствие.


Креативността

Луис Басат

203863 b Custom

ИК Колибри

Да направиш нещо ново и различно, да го направиш по-добре от другите и да станеш модел на подражание – това са трите стълба на креативността. И ако си мислите, че сме ви разказали книгата, то много се лъжете. Това е само началото. Следват любопитни истории и наблюдения, а най-хубавото е, че те не са изключително притежание на нито една професия, а е същност на много от тях, както казва Басат.


Ноам Чомски

Кой управлява света?

2109 pic 1 Custom

ИК Бард

Пластовете се разместват, хората търсят обяснения. Кое предизвика решението за BREXIT, защо американците избраха Доналд Тръмп за президент, как терористичната мрежа „Ислямска държава“ има толкова последователи. Може и да не откриете всичките отговори, но поне ще ви стане ясно, че световният политически и финансов елит престава да се съобразява с ограниченията, наложени от демократичните принципи. И не само това.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Най-голямото събитие на Острова за геопространствена информация
  Най-голямото събитие на Острова за геопространствена информация

  Най-голямото събитие в Обединеното кралство за геопространствената общност GEO Business се завръща в Лондон на 5-6 юни 2024 г. Регистрацията е безплатна. https://eventdata.uk/Forms/Form.aspx?FormRef=Geo64Visitor&TrackingCode=GIM200&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Eblast%20|%20GIM%20|%20Geo%20Business%20|%2017-04-2024&sid=48491

 • Човешкото докосване наистина лекува
  Човешкото докосване наистина лекува

  Човешкото докосване може да намали болката, депресията и тревожността у възрастни и деца, установиха германски учени, цитирани от сайта на в. „Индипендънт“. Ефектът се проявява

 • Учени строят като термити
  Учени строят като термити

  Международен екип от учени от Великобритания, Белгия и Франция откри как термитите успяват да изградят огромни структури със сложна вентилация и галерии, координирайки работата на

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us