Новини

МРРБ огласи законопроект за промени в ЗКИР, ЗГК, ЗКАИИП и ЗУТ

Министерството на регионалното развитие огласи законопроект за промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Преди седмица Консултативният съвет на браншовите организации в областта на устройнственото планиране, инвестиционното проектиране, и строителството излезе с общи предложения за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за географията и геодезиятя (ЗГК) и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).

Сега целта на изготвения законопроект според министерството е да създаде правна основа за развитие на информационната система на кадастъра чрез внедряване на функционалности, с които да бъдат усъвършенствани работните процеси при поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние и при предоставяне на услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Като още цели се отбелязват намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса (намаляване на времето, разходите и броя на взаимодействия с администрацията от гледна точка на потребителите), посредством електронни услуги с кадастрални и специализирани данни и услуги от Геокартфонда, като се регламентира безвъзмездното им предоставяне на административните и съдебните органи, на лицата с публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги, като вътрешни електронни административни услуги. Гражданите и организациите ще престанат да бъдат „куриери“ на документи между административните органи. Документите, които са необходими на други административни органи, на съдебните органи, на лицата с публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги, за изпълнение на законовите им правомощия, ще бъдат предоставяни от АГКК като Вътрешни електронни административни услуги (ВЕАУ).

С предложените изменения на Закона за геодезията и картографията (ЗГК), Закона за камарите на инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) и Закона за устройство на територията (ЗУТ) се определят дейностите, които могат да извършват инженерите по геодезия с придобита правоспособност по реда на ЗКАИИП, в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. С измененията в ЗГК и ЗКАИИП се цели ясно разграничаване на професионалната компетентност при изпълнение на специализираните геодезически дейности. Предвид дейността на експертните съвети по устройство на територията, участието на специалисти със задълбочени познания и опит в областта на кадастъра в състава им, каквито са инженерите по геодезия, ще допринесе за по-добри решения в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране и ще повиши в значителна степен качеството на работа на експертните съвети.

От МРРБ призовават за предложения, коментари и становища могат да бъдат, които да бъдат на портала за консултации.

 

Снимката е илюстративна

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us