Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в Софийска област

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Горно Камарци, с. Долна Малина, с. Долно Камарци, с. Макоцево, с. […]

Прочетете още
Открито производство по кадастър в Софийска област

Открива се производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на: с. Гурмазово (вкл. гр. Божурище), с. Пожарево, с. Пролеша, с. Росоман, община Божурище, област София. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Консултантска Агенция Аргус“. Графикът за извършване на дейностите следва […]

Прочетете още

Contact Us