кофа

Открита е процедура за проекти на малки и средни предприятия

Министерството на икономиката и енергетиката и изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия обяви за открита процедурата за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на оперативната програма кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, Oперация 2.1.1: „Технологична модернизация в предприятията”, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.04 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

Основната цел на процедурата е оказването на подкрепа на малки и средни предприятия в България в постигането на технологична модернизация чрез насърчаване на инвестициите в ново оборудване и технологии, както и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации с оглед разширяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността на предприятията.

Предоставената безвъзмездна помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ в рамките на настоящата процедура са както следва:

1) Режим „групово освобождаване” съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13 от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността (L 214/09.08.2008)), по отношение на безвъзмездната финансова помощ по Елемент „Инвестиции”.

2) Режим „de minimis” (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (ОВ L 379/28.12.2006) по отношение на безвъзмездната финансова помощ по Елемент „Услуги”.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лв.

Допустими за финансиране са следните дейности:

По елемент „Инвестиции”:

– Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения;

– Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др.;

– Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР), водещо до повишаване на стойността им, когато това е непосредствено свързано с и необходимо за въвеждането в експлоатация на направените инвестиции по проекта.

По Елемент „Услуги”:

– Консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии.

Пълният пакет документи и насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.sme.government.bg.

Проектните предложения се подават в териториални звена на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us