кофа

Съобщение

Във внесения за разглеждане в Народното събрание проект за ЗИД на ЗКИР, в параграф 57 имаше (и все още го има в сайта на НС) следния текст:

б) създава се ал. 4:

„(4) Правоспособността по геодезия, съответно по кадастър, по ал.1 се признава за пълна проектантска правоспособност по смисъла на Закона за устройство на територията, необходима за изпълнение на геодезически дейности при устройственото планиране и инвестиционното проектиране.”

По настояване на колегите от КИИП този текст отпадна.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us