Геодезия

Младият геодезист Маринели Данчева: Обществото не вижда нашия продукт, трябва да променим това!

Маринели Данчева завършва Геодезия в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София, специализирайки висша геодезия. Една година от следването е обучение по програма Еразъм+ във Факултета по науките към Лисабонския Университет (University of Lisbon, Faculty of Science), където основно учи дистанционни методи, фотограметрия и ГИС. Дипломен ръководител в УАСГ е доц. Юри Цановски, а дипломната й работа печели Европейския конкурс на CLGE за студенти и млади геодезисти през 2019 г.
В момента работи във водеща английска геодезическа фирма, изпълнявайки както производствени, така и технически проекти по научноизследователска и развойна дейност за усъвършенстване на продукти и процеси в работата.
Маринели Дачева застава пред Геомедия, за да отговори на няколко въпроса, както и да припомни, че CLGE e обявил конкрурс за млади геодезисти.

Вие бяхте избрана за ръководител на представителството младежката мрежа на геодезистите на Международната федерация на геодезистите (FIG Young Surveyors Network). Ваш заместник е Hamidreza Ostadabbas от Германия – мъж от най-техническата държава в Европа. Как се чувства един млад човек в ролята на ръководител на тази организация? Какво искате да постигнете? Разкажете за вашите цели, заемайки тази позиция?

Длъжността ми е европейски младежки представител в изпълнителния съвет на CLGE, с което също така представлявам организацията пред геодезическата младежка общност и пред младежката мрежа на геодезистите на FIG.

Чувставам се излючително поласкана и благодарна за оказаното доверие. Очарова ме, че Съветът на европейските геодезисти CLGE активно се ангжира с развитието на младите и интересът към професията нараства.

Все още ми предстои да започна това сътрудничество, но като екип ще работим за устойчивостта и бъдещето на професията. Сред целите ни е да повишим информираността и комуникацията на младите геодезисти в Европа за различни инициативи. Искаме да подобрим обмена на знания между младите по подходящ начин и да създадем възможности за усъвършенстване и развитие.

Тези организации имат дълга история, но каква е ролята им днес?

Ролята на CLGE е да обедини европейската геодезическа общност в един постояннен форум, включващ ангажимент за непрекъснато професионално развитие. Страните членки си сътрудничат за обмен на знания и експертен опит по различни въпроси. Споменатият форум адресира и настоящите предизвикателства пред геодезистите. Нещо повече, силно насърчава ролята на геодезистите в справянето с глобални проблеми. Например в световното управление на водните ресурси има текуща инициатива, наречена „Blue Surveying“. Тя се отнася до управлението на геопространствени данни във всички водни среди от дълбоки океани до крайбрежни води, езера, реки и канали.

Темата на 2023 г. е „Ролята на геодезистите в управлението на бедствия“ (“Role of Geodetic Surveyors in Disaster Management“). Кулминацията й ще бъде конференция, която ще се проведе в Париж на 9 ноември 2023 г. Именно IX-тата CLGE Конференция на Европейския геодезист ще бъде съсредоточена конкретно върху тази тема, избрана още преди ужасяващото земетресение в Турция и Сирия, и засягаща както природни, така и причинени от човека бедствия.

Младите интересуват ли се от подобни професионални обединения?

Младите хора с повик за развитие според мен осъзнават, че то не се случва с пасивно поведение. В случаите, когато професионалистите с повече опит са отворени към споделяне и колаборация с младите, е много ценно то да се осъществи, защото с желание се осигурява двустранна връзка – от тях значителен опит, от нас свежи идеи и енергия. Надявам се все повече млади геодезисти да разберат, че от нас зависи да бъдем сплотени в професията си и да вървим напред. А и виждам, че това всъщност се случва. Конкретно CLGE е организация, която се стреми да окуражава младите геодезисти.

Чувствате ли се гражданин на света или сте здраво свързана с България?

Определено се чувствам гражданин на света, но в същото време и силно свързана с корените си тук в България. За мен двете не са взаимноизключващи се, а си взаимодействат. Работейки в чужбина, забелязвам, че опитът ни се оценява високо.

Какво е мястото на европейската геодезия на световната сцена?

Експертният опит и технологиите, разработени в Европа, оказват значително влияние върху световната сцена. Очевидно европейската геодезия заема своето завидно място поради дългогодишня си принос, научни изследвания, инфраструктура и иновациии. Исторически погледнато именно приносът на европейските пионери в сферата ни е положил основите на модерните геодезически технологии. Европейски геодезически организации и институции активно участват в международни събития, с което затвърдяват европейската роля в науките за Земята и предоставянето на ценна геопространствена информация.

Как оценявате българското образование? Как оценявате и европейското? Какво бихте допълнили и подобрили?

Едно от най-ценните неща е може би, че в УАСГ се изучава много задълбочено стабилната основа на геодезията, математическата и теоретичната база как работят геодезическите интрументи и принципи в основата си, с преход към мулти-сензорните инструменти. Ценното на това е, че създава начин на мислене, както и ни научава как да решаваме проблеми, с които не сме се сблъсквали пряко преди. Тоест не се учехме да сме единствено ползватели на даден продукт, било то софтуер или интрумент, а да разбираме детайлно резултата от всяко действие в работни процес.

Практическите аспекти в образованието ни обаче търпят подобрение, защото различните дялове на геодезията и технологичния свят се развиват стремглаво и съм уверена, че с нащата стабилна подготовка като инженери сме способни да усвояваме новите тенденции много успешно. Като специалисти от нас, геодезистите, се очаква все повече в сравнение с минали години. Учебните заведение са едно от първите места, на които учащите трябва да бъдат запознати с актуални теми и решения, както и как се разширяват уменията и знанията на геодезистите за най-добра ефективност. Тоест да се адаптира основата, върху която да се развиват в дадена област понататък.

В западно европейското образувание мисля, че фокусът е именно в конкретна област от науката ни, със засилена практиктическата насоченост. Подготвят се по-тясно специализирани кадри в дадена област. Ние се отличаваме, че сме добре подготвени в  различните профили на геодезията – изключително ценно нещо, но има логика и последващата специализация да се концентрира в дадена област. Например в редица направления на специалността знанията по програмиране са задължителни.

Освен това смятам, че не трябва да е голяма дистанцията между българското образование и европейското такова, както и индустрията. За да изпълнят мисията си да образоват ново поколение инженери по геодезия и да запазват нивото високо, университетите трябва реално да актуализират настоящите си програми и методи, за да предложат на студентите съвременни технологии и възможностите за решаване на задачи, които те предоставят.

Тогава вече и индустрията ще бъде в състояние да върви в крак с нарастването и необходимостта от геопространствена информация в днешния взаимосвързан свят. Завършването на висше образование е само начало на разивитие като специалист. Увеличаването на познанията се осъществява чрез постоянно натрупване на знания, което вече е изцяло личностна отговорност.

Разкажете малко за образованието си – любими учители, най-важното знание, което сте получили? Най-добрите учители? Най-важните задачи?

Завърших висшето си образувание в УАСГ, което беше придружено от една година обучение по програма Еразъм+ в Португалия. Наред със знанията от тези два университета, сред най-важните косвени умения, които получих е това да комбинирам различни концепции при подходите ми за решаване на даден проблем.

Геодезията е в криза през последните години. Защо? Защо обществото не разбира стойността на геодезическата професия, поне не в България? Вие имате ли идея как да се справите с това?

Обществото често пъти не вижда нашия краен продукт, за това и невинаги цени работа ни, защото за тях остава неизвестна нашата ролята. Популяризирането на професията ни, като многопрофилна и интересна специалност би премахнало незнанието какво всъщност стои зад думата ‚геодезист‘ и повече кандидат-студенти ще имат представа какво представлява геодезическата професия. Затова е и много важно отделните ни дисциплини да търпят промени и растеж в съответствие с нарастващите нужди на потребителите. Положително влияние би оказало както сътрудничеството между членовете на гилдията ни, така и с други професионални гилдии.

Освен това все по-често геодезистите сме изправени пред нарастваща конкуренция от страна на негеодезисти. Примери за това има много и то в различни геодезически дисциплини. Технологичният напредък улеснява това, но за сметка на качеството на предоставения краен продукт.

Геодезистите днес технологично подготвени ли са или изостават и поне в България как е положението?

Геодезистите със сигурност имаме голям избор откъм технически средства. Индустрията ни се адаптира към разразстващите се технологии и потребителски нужди. Съвременният геодезист вече използва технологии като AI, големи обеми от данни, IoT (Internet of Things), както и облачни компютърни услуги. Освен подобряващите се съществуващи инструменти, навлизат и съвсем нови такива – земни радари (Ground-Penetrating Radar – GPR),  радио интерфеорметрия и други фокусирани върху анализ на деформации.

Големият избор на продукти води до там, че едни са по-добре развити от други, но въпреки техническото превъзходтво на някои компании или дори страни, по важен е въпросът за уменията на специалистите, които работят със съответените продукти и управелнието на данните. Смятам, че уменията ни като български геодезисти са доста високи и в различните профили на науката ни. При нас може би все още масово геодезистите не са убедени как усъвършестваните инструменти на пазара или въобще новите технологии могат да допринесат за подобрения и добавяне на стойност в изпълнението проекти.

Конкретно в моята работата нерядко използваме технически средства, които са новопоявили се на пазара. Това включва както много работа за адаптацията им към проектите ни, така и предполага възможност за разширяване на дейността ни. Не на всяка компания разбира се се налага да инвестират в най-новите технологии, но със сигурност много от тях повишават качеството, в съвместимост с визията на фирмата и пазарът, на който тя оперира.

Напоследък всички говорят за изкуствения интелект – смятате ли, че той може да промени ролята на геодезистите и как? Без кои нови технологии не можете?

Иновациите винаги е имало, просто напоследък темпото е различно. Доскоро не разбирах защо AI се развива толкова бързо и въпреки че се казва, че е в прохождаща фаза,  промяната, която носи, е факт. Очаквам AI да има транформираща роля и за нас, геодезистите. Някои от вероятните начини, по които ще повлияе, са: автоматизация и ефективност при обработката на значителни количества данни; анализиране на изображения и данни, разпознаване и изчертаване на обекти, класификация или мониторинг; интеграция на данни, за забелязване на  модели и тенденции в набор от данни, включително и в проекти свързани с околната среда (прогнозиране на наводнения например), транспортно планиране и други.

Допускам че, с делигирането на AI системи можем да се възползваме от автоматизация на повтарящи се задачи. Освен това подобрената интерпретация на данни, би подпомогнала процесите при вземане на решения от специалистите. Докато AI има потенциал да рационалицира или оптимизира определени процеси или повтарящи се действия, идват и предизвикателства за качетвото на данните. Затова вярвам, че винаги ще се изискват умения на специалист.

От друга страна приложението на AI платформи ще има смисъл тогава, когато е в съгласуваност с рентабилността и обема на работата и сроковете за изпълнение, бюджета, а понякога и достъпността до обекта.

Това е реалността и по-скоро е добре да се научим да работим с нея. Въпросът е как да ги включим в работата си, надграждайки традиционното, без да ощетяваме човешкия фактор.

Аз лично не мисля, че съм зависима от нито една от новите технологии, но много от тях намирам за полезни в ежедневието си.

Как ще се развие геодезическата професия?

Като мултидисциплинарна професия, изискваща познание в науките за Земята, математиката и в тясно сътрудничество с високо технологични компании. Геопространствените данни са ключови в много индустрии, което поставя нас, геодезистите, в добра позиция да поддържаме и удовлетворяваме търсенето. Трябва да намираме и иновативни начини да показваме своята голяма стойност.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us