Важно

Нови изисквания за по-достъпни сгради и съоръжения в населените места

 

Готов е проектът на нова Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

Подобряването на нормативните изисквания за достъпна среда се налага заради приемането на новия Закон за хората с увреждания, както и за бъде отговорено на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Новата Наредба определя правилата за достъпност, които трябва да бъдат спазени при изработване и изменение на подробните устройствени планове. На оценка по Наредбата подлежат и инвестиционните проекти на строежите. Съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужване ще бъдат приведени в съответствие с изискванията за достъпност при извършване на техни основни обновявания, ремонти и преустройства. Целта е да има достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания.

В Наредбата са уточнени  елементите на достъпната среда и това са пешеходните пространства и пешеходните пътеки, местата за паркиране, спирки на превозни средства,  елементи за преодоляване на различни нива, елементи на обзавеждането на достъпната среда и информационно-указателните табели. Всички те трябва да бъдат проектирани и изпълнени, така че да имат универсален дизайн, да са лесни за разбиране, опасните зони да се минимизират и средата да дава ясна осезаема информация на ползващите я хора, независимо от околните условия или сензорните им затруднения. Например: въвежда се изискването в  пешеходните пространства да има достъпни места за сядане (пейки) и се определя точния им размер, както и разстоянието между тях,  а до всяко достъпно място за сядане се предвижда място за инвалидна количка. В парковете трябва да има  най-малко по едно такова място за сядане на всяка алея, както и най-малко по едно място за сядане до чешма, фонтан и площадка за игра.

За да са достъпни обществените сгради, автоматичните входни врати, които се управляват чрез устройства, монтирани на пода пред тях, трябва да се задействат и при тегло 20 kg (например теглото на куче – водач на човек с увредено зрение). Точно са разписани размерите, цвета и разстоянието на стълбите в сградите за обществено обслужване и в нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение, както и поставяне на задължителна тактилна ивица за внимание за хората с увредено зрение. Такава тактилна ивица трябва да бъде поставена и на  40 cm от вратата асансьорите в подлези и метростанции. Въвеждат се и специфични изисквания към сградите и съоръженията за обществено обслужване. Например най-малко пред едно от гишетата за обслужване на клиенти трябва да е осигурено свободно пространство с определена широчина и височина, за да е достъпно за всички посетители. 

Пълният текст на проекта на Наредбата може да бъде намерен на интернет страницата на МРРБ – https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-naredba-za-opredelyane-na-iziskvaniyata-za-dostupnost-i-universalen-dizajn-na-elementite-na-dostupnata-sreda-v-urbaniziranata-teritoriya-i-na-sgradite-i-suorujeniyata/ и Портала за обществени консултации-https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5032.  

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us