Важно

Озеленителите искат национална стратегия за ландшафта


Готвят меморандум за развитието

 

Поради изключителната красота и разнообразие на нашите ландшафти и огромната им културна и икономическа значимост за цялата нация, България трябва да предприеме решителни действия, за да постигне обрат в опустошителните последици на последните десетилетия и да постави началото на дългосрочни стъпки за промяна. Така започва предложението за Меморандум на българските ландшафтни архитекти, обсъждано през пролетта на събрание на съюза в Пловдив. Идеята е документът да даде тласък на развитието на ландшафта у нас, като се обърне внимание на цялата общественост върху значимостта на околната среда и озеленяването. Идеята на ландшафтните архитекти е да се изгради обща бъдеща политика. Ландшафтните архитекти акцентираха върху неотложността на мерките, които трябва да се вземат, за да се предотвратят бъдещи значителни щети върху околна среда.

За отправна точка на Меморандума е взета Европейската конвенция за ландшафта, която е ратифицирана и от България, без обаче страната да изпълнява ангажиментите си по нея.

Ландшафтните архитекти искат да се създаде национална ландшафтна политика и закон в изпълнение на Европейската конвенция. Те трябва да задължават местните органи да осигуряват и поддържат зелени площи, да установят функцията на държавен ландшафтен архитект, който да ръководи специализиран ландшафтен отдел в министерството на околната среда, да се създаде стройна система за отговорни ландшафтни архитекти в местното управление. Ландшафтът се схваща като предпоставка за туризъм и добра международна репутация.

Ландшафтните архитекти вече излязоха от относителната си неизвестност и работят в тесни връзки с професионалисти като архитекти и инженери.

Днес по-голямата част от работата на експертите е свързана с дизайна, строителството и управлението на обществени и частни външни пространства, коментират озеленителите. Много ландшафтни архитекти също така извършват широкомащабно ландшафтно планиране, включително оценка на типа ландшафт, оценка за въздействие върху околната среда.

В публичния сектор, професионалистите – най-вече в местното управление, се ангажират с постоянно увеличаващ се обем задължения. Те включват дизайн, пространствено планиране, запазване на природата, паркови стратегии, управление на проекти и обществена консултация.

Освен ЗУТ, няма специално законодателство за планиране, опазване, проектиране и управление на ландшафтите, парковете и зелените площи. Въпреки че има някои полезни инструменти в ЗУТ, тяхното прилагане е незадоволително, отбелязват ландшафтните архитекти. Те настояват за спешни реформи в законодателство. Поради урбанизацията има последици за селския ландшафт, а енергийна криза, глобалното затопляне и нуждата от устойчиви решения поднасят предизвикателства на ландшафтните архитекти.

Затова е наложително да се изгради национална ландшафтна политика към опазване, планиране и управление на ландшафта. Държавата трябва да приеме сериозен ангажимент за систематична стратегия за прилагане на национална политика, която е ясно свързана с преработената Национална устройствена стратегия. Европейската ландшафтна конвенция осигурява основата за такава стратегия.

Предложение тепърва ще бъде подлагано на редакции и редица обсъждания. Целта е една – повече внимание към значимостта на ландшафта.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us