Приети кадастрални карти от АГКК

В ДВ, бр. 46 от 11.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК и обяви за приети КККР, както следва: Заповед № РД-18-336 от 21.05.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Превала, община Чипровци, област Монтана; Заповед № РД-18-337 от 21.05.2019 г. – одобряване на КККР за […]

Прочетете още
Заповед за одобряване на кадастрален регистър на имот в район „Витоша“

В днешния брой 46 на „Държавен вестник“ е обнародвана заповед за одобряване на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.2095.531, район „Витоша“, Столична община, област София (столица). Заповедта е на основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР и Решение № 2123 от 30.03.2015 г. на Административния съд – София-град, постановено по […]

Прочетете още
АГКК с обнародвани заповеди в днешния брой на „Държавен вестник“

В бр. 65 от 25.08.2015 г. на „Държавен вестник“ са обнародвани заповедите за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на с. Извор махала в област Видин и гр. Каблешково, с. Константиново, с. Черни връх в област Бургас. Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 24.09.2015 г. включително) пред Административния съд по […]

Прочетете още

Contact Us