Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в две области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Богорово, с. Брадвари, с. Българка, с. Ветрен, с. Главан, с. Зарица, […]

Прочетете още
Приет кадастър за част от район „Студентски“

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за частта от територията на район „Студентски”, Столична община, област София (столица), за която със Заповед № РД-18-38(1)/02.10.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК е оттеглена Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри. Кадастралната карта […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Враца и Пазарджик

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: с. Елисейна, община Мездра, област Враца – без територията, за която КККР са одобрени със Заповед № РД-18-06/01 от 15.08.2007 г. на началника на Службата по кадастъра – Враца. КККР са […]

Прочетете още
Приет кадастър в област Плевен

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Върбица, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Ласкар, с. Николаево, с. Радишево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Търнене, с. Ясен, община Плевен. В 30-дневен срок от обнародването на обявата в днешния […]

Прочетете още
Приет кадастър в област Бургас

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец, с. Равна гора, община Созопол, с. Ново Паничарево, с. Писменово, с. Ясна поляна, община Приморско. В 30-дневен срок от обнародването на обявата в “Държавен вестник” (до 29.11.2018 г. […]

Прочетете още
Започва създаването на КККР в четири села от Софийска област

В изпълнение на договор КД-1-11 от 17.07.2017 г. започва процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков, област София. Възложител на договора е Агенция по геодезия, картография и кадастър, а изпълнител на договора е „ГБС – […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Стара Загора и Велико Търново

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за: сграда с идентификатор 56784.531.1591.3, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив (Решение № 1042 от 12.07.2010 г. на Административния съд – Пловдив, постановено по адм. дело № 447/2010 г.); землището на гр. Горна Оряховица, […]

Прочетете още
Отстранена явна фактическа грешка за с. Михалич

В днешния брой 81 на „Държавен вестник“ (ДВ) e обнародвана заповед № КД-14-5 на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проекти за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Михалич, община Вълчи дол. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Плевен и Перник

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за следните землища: с. Бъркач, община Долни Дъбник, област Плевен. КККР са приети с протокол от 6.10.2017 г. на СГКК – Плевен с. Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен. КККР са приети с протокол […]

Прочетете още
Приет кадастър в областите Кърджали и Пловдив

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти за землищата на: с. Черноочене, с. Пряпорец, с. Среднево, с. Каблешково и с. Нови пазар, община Черноочене, гр. Момчилград, община Момчилград, област Кърджали гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив. В 30-дневен срок от обявяването им в бр. 76 от 14.09.2018 г. в “Държавен вестник” (до […]

Прочетете още

Contact Us