Одобрени са КККР в областите Плевен и Варна

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: с. Коиловци, община Плевен, област Плевен. КККР са приети с протокол от 23.05.2018 г. на СГКК – Плевен с. Мечка, община Плевен, област Плевен. КККР са приети с протокол от 23.05.2018 […]

Прочетете още
Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в седем области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Стефан Стамболово, област Велико Търново; с. Долна Кремена, с. Кален, с. […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в четири области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Лозица, с. Подвис, с. Черница, област Бургас; с. Боденец, с. Върбешница, […]

Прочетете още
Приет кадастър в областите Бургас, Пазарджик, Плевен и Пловдив

Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на: бившите села Рудник и Черно море – квартали на гр. Бургас, и гр. Българово, община Бургас с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Величково, с. Дебръщица, с. Драгор, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище, с. Паталеница, с. Црънча, с. Юнаците, […]

Прочетете още
Приет кадастър в област Русе

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на: недвижимите имоти за частта от землището на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, включваща имоти с № 10, 11, 30, 43, 44, 113, 120, 122, 123, 125, 126, 133, 135, 138 и 139 по картата на възстановената собственост с начин на трайно ползване – друга жилищна […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в три области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Чуково, област Габрово с. Бабино, с. Блато, с. Голема Фуча, с. […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Плевен и Сливен

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на гр. Славяново, община Плевен, област Плевен. КККР са приети с протокол от 23.05.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен. Заповедта, обнародвана в бр. 106 от 21 декември 2018 г. на „Държавен […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в област Монтана

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Аспарухово, с. Балювица, с. Бистрилица, с. Гаганица, с. Горна Бела речка, […]

Прочетете още
Отстранена явна фактическа грешка в с. Чернево

В днешния брой 97 на „Държавен вестник“ (ДВ) e обнародвана заповед № КД-14-7 на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проекти за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Чернево, ЕКАТТЕ 80861, община Суворово. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за […]

Прочетете още
АГКК отхвърли офертите от 1 стотинка

Агенцията по геодезия картография и кадастър публикува Решение РД-19-7 от 16.11.2018 г. за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце […]

Прочетете още

Contact Us